Privacyverklaring Servilocker BV

1. Privacyverklaring Servilocker BV

Servilocker BV, gevestigd aan de Orionweg 49 te Leeuwarden, KvK 56792549, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Servilocker BV respecteert de privacy van haar gebruikers. Servilocker BV verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Uw gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.

Servilocker BV, oktober 2021 privacy@servilocker.com

2. Persoonsgegevens die Servilocker BV verwerkt

Servilocker BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn doordat u zich bijvoorbeeld online aanmeldt voor een product, solliciteert of ondersteuning vraagt.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Servilocker BV verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen, dit geldt ook voor websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er onbedoeld gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@servilocker.com, dan verwijderen wij deze informatie. Voor het overige verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Servilocker BV persoonsgegevens

Servilocker BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van uitnodigingen of nieuwsbrieven.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Indien deze bewust door u met Servilocker worden gedeeld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een open sollicitatie.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegeven berust op door u gegeven toestemming tot verwerking in geval van uitnodigingen, nieuwsbrieven of het bewust delen van informatie. Het uitvoeren van een overeenkomst in geval van invulling van onze dienstverlening of het invullen van een wettelijke verplichting rondom afhandelen van uw betaling.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Servilocker BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Servilocker BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Naam en e-mailadres ten behoeve van het toesturen van e-mails:
Bewaartermijn: uw gegevens blijven bewaard tot u een verzoek indient om deze te verwijden. Na ontvangst van het verzoek worden uw gegevens binnen een maand verwijderd.

Factuurgegevens:

Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst welke in dit kader 7 jaar bedraagt.

Gegevens ten behoeve van sollicitatie:
Bewaartermijn: binnen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, na toestemming van de sollicitant maximaal 1 jaar in de portefeuille.  Door u gedeelde informatie zonder directe aanleiding vanuit Servilocker binnen een maand na ontvangst.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Servilocker BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Servilocker BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen.

9. Google Analytics

Servilocker BV maakt gebruik van Google Analytics ter verbetering van onze dienstverlening aan u.

10. Social media

We willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hierdoor de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.nl
Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Servilocker BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@servilocker.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Servilocker BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12. Hoe Servilocker BV persoonsgegevens beveiligt

Servilocker BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@servilocker.com.